به گزارش سایت آذرنگاه، پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: خداى عز و جل به موسى بن عمران فرمودند: اى موسى! براستى كه اگر آسمانها و ساكنان آن كه نزد من هستند و زمينهاى هفتگانه را در يك كفه گذاشته و «لا اله الّا اللَّه»  را در كفه ديگرى بگذارند، «لا اله الّا اللَّه» سنگين تر از آنها خواهد بود.


پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: دو چيز عامل دو چيز است: كسى كه بميرد در حالى كه گواهى می دهد كه خدايى جز خداى يگانه نيست، وارد بهشت می شود و كسى كه بميرد در حالى كه شريكى براى خداوند می داند، وارد جهنم می شود.
 

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: «لا اله الّا اللَّه» را به مردگان خود تلقين كنيد. زيرا گناهان را از بين می برد. گفتند: اى رسول خدا! كسى كه آن را در حال سلامتى بگويد، چه حكمى دارد؟ فرمودند: اين (ذكر) گناهان را در هر حال از بين می برد و از بين می برد و از بين می ‏برد. براستى كه «لا اله الّا اللَّه» انس مؤمن در زندگى، مرگ و برانگيختن اوست.

نيز رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود كه جبرئيل گفت:
 

اى محمد! كاش آنها را به هنگامى كه برانگيخته می شوند، می ديدى كه يكى با روى سفيد می گويد: «لا اله الّا اللَّه» و ديگرى با روى سياه مى‏گويد: «واى بر ما كه نابود شديم».


پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: بهاى بهشت «لا اله الّا اللَّه» است.


پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: كسى كه «لا اله الّا اللَّه» بگويد، در بهشت در زمينى كه از مشك سفيد است، درختى از ياقوت سرخ براى او كاشته مى‏شود كه شيرينتر از عسل، سفيدتر از برف و خوشبوتر از مشك است. ميوه‏هاى آن همانند پستانهاى دختران باكره بوده و (آن قدر درخشنده است كه) از پشت هفتاد پرده نمايان است.امام محمد باقر عليه السّلام فرمود كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: هر چيزى هموزنى دارد، مگر خداوند و «لا اله الّا اللَّه» كه هموزنى ندارند و قطره اشكى از ترس خدا كه با هيچ وزنى قابل اندازه‏گيرى نيست و اگر اين اشك بر صورت او جارى شود، هيچ گاه ندارى و خوارى را نخواهد ديد.

 

امير المومنين عليه السّلام فرمودند: هيچ بنده مسلمانى نيست كه بگويد «لا اله الّا اللَّه»، مگر اين كه بالا رفته و هر سقفى را می شكافد و به هيچ كدام از گناهان او برنمی ‏خورد، مگر اين كه آن را پاك می كند تا اين كه به خوبيهايى همانند خود برسد و بايستد.
 

 امام باقر عليه السّلام فرمودند: ثواب هيچ چيزى بيشتر از گواهى به «لا اله الّا اللَّه» نيست. زيرا خداوند همتايى نداشته و در امر خود هيچ كسى با او شريك نيست.
 

 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: نه من و نه گويندگان قبل از من، همانند «لا اله الّا اللَّه» نگفته‏ايم.
 

امام صادق عليه السّلام از پدرانش روايت كرده كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: بهترين عبادت گفتن «لا اله الّا اللَّه» است.


رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: مؤمنى نيست كه بگويد «لا اله الّا اللَّه»، مگر اين كه گناهان كارنامه ‏اش پاك شده و اين عمل در كنار خوبيهاى همانند خود قرار مى‏گيرد.

 امام صادق عليه السّلام فرمودند: گفتن «لا اله الّا اللَّه» بهاى بهشت است.

 

 امام صادق عليه السّلام فرمودند: زياد بگوييد «لا اله الّا اللَّه» و «اللَّه اكبر» زيرا خداوند هيچ چيزى را بيش از گفتن‏
«اللَّه اكبر» و «لا اله الّا اللَّه‏» دوست ندارد.

امام صادق عليه السّلام فرمودند: عمل كسى كه صد بار «لا اله الّا اللَّه» بگويد، برتر از اعمال ساير مردم در آن روز است، مگر عمل كسى كه بيش از اين گفته باشد.

 

 امام صادق عليه السّلام فرمودند: كسى كه وقت رفتن به رختخواب صد بار «لا اله الّا اللَّه» بگويد، خداوند خانه‏اى در بهشت براى او مى‏سازد و كسى كه هنگام رفتن به رختخواب صد بار از خداوند آمرزش بخواهد، گناهان او مى‏ريزد همان گونه كه برگ درخت مى‏ريزد.

امام باقر عليه السّلام فرمودند: جبرئيل نزد رسول خدا آمد و گفت: اگر شخصى از امت تو «لا اله الّا اللَّه وحده وحده وحده» بگويد، خوشبخت خواهد شد.


امام صادق عليه السّلام فرمودند: كسى كه با اخلاص «لا اله الّا اللَّه» بگويد، وارد بهشت مى‏شود. و گفتن با اخلاص اين است كه «لا اله الّا اللَّه» او را از آن چه خداى عز و جل حرام كرده، بازدارد.


امام باقر عليه السّلام فرمود: كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: جبرئيل ميان صفا و مروه نزد من آمده و گفت: هر كس از امت تو با اخلاص «لا اله الّا اللَّه» بگويد، وارد بهشت می ‏شود.


پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: كسى كه با اخلاص «لا اله الّا اللَّه» بگويد، وارد بهشت مى‏شود. و گفتن با اخلاص اين است كه «لا اله الّا اللَّه» او را از آنچه خداوند حرام كرده بازدارد.


حذيفه گفت: «لا اله الّا اللَّه» هميشه خشم خداى بزرگ را از بندگان برمی گرداند؛ البته تا زمانى كه به نقص دنيايشان در صورت سلامت دينشان اهميت ندهند. ولى هنگامى كه به نقص دين خود در صورت سلامت دنيايشان اهميت ندهند و آن را بگويند، آن را به خودشان برگردانده و مى‏گويند: دروغ میگوييد و آنچه را مى‏گوييد باور نداريد.امام صادق عليه السّلام فرمودند: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: هيچ مسلمانى بلند نمی گويد «لا اله الّا اللَّه» مگر اين كه بیدرنگ گناهانش زير پاهايش می ريزند؛ همان گونه كه برگهاى درخت زير آن می ريزند.


پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: در ميان سخنان هيچ سخنى نزد خداى عز و جل دوست داشتنی ‏تر از گفتن «لا اله الّا اللَّه» نيست. و هيچ بنده‏اى «لا اله الّا اللَّه» نمی گويد،مگر اين كه گناهانش زير پاهايش می ريزند همان گونه كه برگهاى درخت زير آن می ريزند.


پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: منظور از «كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ: هر متكبر جبّار» (كه خداوند در قرآن آنان را نكوهش نموده است) كسى است كه از گفتن «لا اله الّا اللَّه» خوددارى كند.


وقتى كه امام رضا عليه السّلام به نيشابور رسيد؛ به هنگام حركت به طرف مأمون، محدّثان اطراف او را گرفته و گفتند:

فرزند رسول خدا! از پيش ما می روى و حديثى نمی فرمايى كه از آن استفاده كنيم! حضرت كه در كجاوه نشسته بودند، سر خود را از كجاوه بيرون آورده و فرمودند:

از پدرم موسى بن جعفر عليه السّلام شنيدم كه فرمودند از پدرم جعفر بن محمد عليه السّلام شنيدم كه فرمودند از پدرم محمد بن على عليه السّلام شنيدم كه فرمودند از پدرم على بن الحسين عليه السّلام شنيدم كه فرمودند از پدرم حسين بن على عليه السّلام شنيدم كه فرمودند از پدرم امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام شنيدم كه فرمودند از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم شنيدم كه فرمودند: شنيدم كه جبرئيل مى‏گفت: از خداى عز و جل شنيدم كه فرمودند: «لا اله الّا اللَّه» پناهگاه من است؛ كسى كه وارد پناهگاه من شود از عذاب من ايمن است.


روزى رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم در حالى كه در ميان عده‏ اى از ياران خود كه على بن ابى طالب عليه السّلام نيز يكى از آنان بود نشسته بودند، فرمودند: كسى كه بگويد «لا اله الّا اللَّه»، وارد بهشت می شود. دو نفر گفتند ما می گوییم.

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: گواهى به «لا اله الّا اللَّه» فقط از اين (على بن ابى طالب عليه السّلام) و شيعيانش كه پروردگار از آنان پيمان گرفته است، پذيرفته می ‏شود.


آن دو نفر دوباره گفتند: ما نيز مى‏گوييم «لا اله الّا اللَّه». در اين هنگام رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم دستش را بر سر على عليه السّلام گذاشته و فرمودند: نشانه آن (پيروى از على بن ابى طالب عليه السّلام) اين است كه پيمان او را نشكنيد، در جايگاه او ننشينيد و سخن او را تكذيب نكنيد.


 امام صادق عليه السّلام فرمودند: كسى كه بدون تعجب «لا اله الّا اللَّه» بگويد، خداوند پرنده‏اى از آن مى‏آفريند كه تا روز قيامت روى سر گوينده‏اش بال زده و برايش ذكر مى‏گويد.


 


محمد پسر عمران گويد امام صادق عليه السّلام می ‏فرمود كسى كه بدرستى و از بن دندان‏ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ گويد به بهشت داخل می گردد و هنگامى‏ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ را درست و از ته دل گفته كه با گفتن او ديگر گرد حرام نگردد.

زيد پسر ارقم گويد پيغمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود هر كه براستى‏ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ بگويد بهشت براى او است و ميزان درستى گفتن لا اله إلا اللَّه ‏اش به آنست كه از ناشايست‏ها دورى كند.

 

احادیث فوق از کتاب های ثواب الاعمال شیخ صدوق و صفات الشیعه، توسط گروه دارالعرفان آذرنگاه گرد آوری شده است.

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم فروردین 1392ساعت 17:22  توسط از نام مپرس بی نشانم××× من کلب امیرمونان  | 
اسلام علیک یا اباصالح المهدی.

مراسم تغسیل جانباز شیمیایی شهید حاج حمید محمدی امشب  توسط حاج منصور ارضی در مسجد ارگ ساعت ۲۱

شادی روحش صلوات

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مهر 1389ساعت 14:59  توسط از نام مپرس بی نشانم××× من کلب امیرمونان  | 
در حدیث نبوی آمده هر کاری که با نام خدا آغاز نشود ابتر است. یعنی ناقص میماند چه در وضو که در حدیث آمده هرکس وضو بگیرد و نگوید یا زمانی که غذا میخورد نگوید شیطان با او همرا میشود یا زمانی که سوار بر وسیله ای شود نگوید شیطان را با خود همراه کرده است پس در همه حال و همه کار بگوییم و از ته دل و با نیت خالص بکوییم فعلا چند حدیث برای تبرک میگویم تا بعد که تفسیر را به عرض برسانم

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: هر که این آیه را بخواند حق تعالی به عدد هر از آن چهار هزار حسنه بنویسد و چهار هزار سیئه محو کند و چهار هزار درجه بردارد


+ نوشته شده در  جمعه چهارم اردیبهشت 1388ساعت 16:22  توسط از نام مپرس بی نشانم××× من کلب امیرمونان  | 
امام صادق علیه دالسلام: هرکس قسم یاد کند و خود بداند که دروغ میگوید به درستی که به مبارزه با خدا برخواسته است

برای سلوک الی الله باید اول رزائل را رفع کرد و الا اسم اعظم هم کاری نمیتواند بکند پس نیت را پاک کرده اماده شویم نیتی واقعی فقط برای قرب به خدا.

انشا الله از این پس زود تر به روز خواهم شود

التماس دعا

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم مرداد 1387ساعت 18:15  توسط از نام مپرس بی نشانم××× من کلب امیرمونان  | 
اسلام علیک یا اباصالح المهدی

امام علی علیه السلام فرمودند:به سخنی که از کسی می شنوی گمان بد مبر در حالی که می توان آن سخن را به خیر و خوبی حمل کرد

امام علی علیه السلام فرمودند:هر کس مصیبت های کوچک را بزرگ بشمارد خداوند او را به مصیبت های بزرگ گرفتار نماید

التماس دعا

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1385ساعت 16:21  توسط از نام مپرس بی نشانم××× من کلب امیرمونان 
لاحول ولا قوه الاباالله العلی العظیم

اسلام علیک یا اباصالح المهدی

با سلام به تمامی شیعیان از این پس به دلیل نداشتن حوصله خوانندگان به چند روایت کوتاه بسنده کردم ولی خواهشمندم بخوانید و مارا دعا کنید

امام علی علیه السلام فرمودند:به یاد داشته باش که لذت گناه اندک و اثار زشت آن بر جای می ماند

امام علی علیه السلام فرمودند:نا شدنی ارزو نکن انچه گرفتار آنی تو را بس

امام علی علیه السلام فرمودند:در زمانی که لشگر خود را به جنگ فرستاد در حال مشایعت به انان فرمود از زنان کران گیرید

التماس دعا

یا علی

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت 1385ساعت 2:17  توسط از نام مپرس بی نشانم××× من کلب امیرمونان  | 
اسلام علیک یااباصالح المهدی

با پوزش از اینکه نتوانستم مدتی در مباحث دوستان شرکت کنم ولی الان امده ام تا دوباره با هم در مورد مسائل عرفانی صحبت کنیم زیاد وقت شوما را نمی گیرم فقط به یک روایت بسنده می کنم

امام علی علیه السلام فرمودند:بسا کسانی که به خوشامد گویی مردمان(ستایش و تعریف)فریفته و گمراه شدند

یا علی مدد

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت 1385ساعت 0:13  توسط از نام مپرس بی نشانم××× من کلب امیرمونان  | 
اسلام علیک یا اباصالح المهدی
با عرض سلام خدمت شما دوستان امیر المومنین امروز می خواهیم در مورد شب جمعه و بعضی از اعمال ان صحبت کنیم شب جمعه شب عرفا  و شب زنده داران است پس دستور اساتید سلوک بیدار بودن در این شب است زیرا در این شب است که ملکی فریاد می زند ایا گناه کاری است که می خواهد توبه کند پس امشب را از دست ندهیم از اعمال دیگر زیارت اربابمان حسین است حالا اگر از نزدیک نشد از دور زیرا شب جمعه شب زیارتی ارباب است من اینجا حکایتی را نقل می کنم روزی یک عالم شیعه و یک عالم سنی مشغول بحث بودند(در عراق) ولی بحث طولانی شود و ادامه ماند برای روز بعد فردا عالم شیعه می رود بر در خانه عالم سنی وقتی اورا صدامی زند عیال او می گوید او رفته کربلا سپس عالم شیعه به دنبال او می رود حرم سپس اورا پیدا می کند و جر یان را از او می پرسد که تا دیروز ما رافضی بودیم و حالا .... عالم سنی گفت دیشب در عالم خواب دیدم حضرت زهرا سلام الله و حضرت خدیجه سلام الله بر تختی نشسته اند و ملائکه ان را حمل می کنند و ان حضرات برگه های بر زمین میریختند که من یکی برداشتم و خواندم که در ان نوشته بود هر کس شب جمعه زیارت عاشورا بخواند اتش جهنم بر او حرام می شود و حالا از اعمال دیگر این شب گرامی خواندن قران است سوره هایی که در مفاتیح به ان اشاره شده استمخصوصا سوره واقعه که گفته شده هر کس این سوره را در شب جمعه بخواند از دوستان امیرالمومنین است در ضمن نافله شب اصلا یادتان نرود و دعا برای فرج
از تمامی دوستان التماس دعا داشته یادتان نرود
یا علی  
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم فروردین 1385ساعت 13:53  توسط از نام مپرس بی نشانم××× من کلب امیرمونان  | 

سلام علیک یا ابا صالح المهدی

با سلام امروز می خواهیم در مورد تهذیب نفس صحبت کنیم یعنی چگونه بتوانیم نفس را در اختیار خود بگیریم و او در اختیار ما باشد نه ما در اختیار او یکی از راهها که در قران نیز به ان اشاره شده ان است که به اعمال خود برسیم بعضی از بزرگان فرموده اند که منضور این است که خود محاسبه کنیم در هر روز چه کرده ایم ولی به همین ختم نمی شود و مفهوم اصلی این است که محاسبه کنیم چه شد که این گناه را کردیم و شیطان از کدام در وارد شد تا ان در را ببندیم و در تهذیب باید اخلاق را کاملا اصلاح کرد همان طور که یکی از علما فرمودند هر صفت بد در یک فرد یک مزرعه گناه است پس ما باید خود را اصلاح کنیم از روایت های نهج البلاغه استفاده کنیم چرا کتاب مولا را عین خود مو لا رها کردیم ما فقط حرف می زنیم ما که از خواب نمی گذریم تا دعای عهد بخوانیم پس چگونه می خواهیم با شمشیر یاری کنیم

و حال چند ذکر در این مورد به شرط دعای خیر و صلوات برای سلامتی امام زمان:

 

۱)هر کس بعد از نماز دست بر سینه نهد و هفتاد مرتبه بگوید یا فتاح خداوند حجاب را از دلش بر می

دارد 

یعنی دلش را از کدورت و جهالت پاک می کند و به نور علم معرفت روشن می کند

 

۲)هر کس این اسم را صد مرتبه بگوید باطن او از رذایل پاک می شود و ان ذکر القدوس است

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1385ساعت 23:15  توسط از نام مپرس بی نشانم××× من کلب امیرمونان  | 
اسلام علیک یا ابا صالح المهدی

با عرض سلام به تمامی شیعیان مولا در اینجا از اینکه طالب ذکر کم است بیشتر در مورد اخلاق صحبت می کنیم زیاد نه فقت چند روایت چون معصوم فرموده که راویان روایت زیاد وعمل کنندگان کم هستند پس کم کم انها را در زندگی روز مره به کار بگیریم در ضمن از شما دوستان التماس دعا داشته

۱)امام علی علیه السلام فرمودند:بسا کسا که به ستایش و خوشامد گویی مردمان فریفته و گمراه گردد

۲)امام علی علیه السلام فرمودند به یاد داشته باشید که لذت گناهان زود گذر و اثار زشت ان بر جای می ماند

(التماس دعا)  

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین 1385ساعت 0:37  توسط از نام مپرس بی نشانم××× من کلب امیرمونان